4393

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉)ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ မိမိအေနျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉)ေဆာင္ရြက္ခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုတင္ျပပါမယ္ရွင္။

အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၄)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္အေျခခံပညာတကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္မြန္ျပည္နယ္၏ေအာင္ခ်က္တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌အေကာင္းဆံုးရရွိျခင္းအေပၚ၀မ္းသာေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္း၊၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)တြင္ ေမးခြန္း(၄)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္အေျခခံပညာတကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္မြန္ျပည္နယ္၏ေအာင္ခ်က္တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌အေကာင္းဆံုးရရွိျခင္းအေပၚ၀မ္းသာေၾကာင္းအဆိုေဆြးေႏြးျခင္း၊အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)တြင္ေမးခြန္း(၄)ခုေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္၊ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉)တြင္ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း (၁၂)ခု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္း၊ အဆို(၁)ရပ္အတည္ျပဳျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း(၁)ရပ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။

မိမိတို႔ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းစုစုေပါင္း(၁၂)ႀကိမ္မွာေမးျမန္းခဲ့ေသာေမးခြန္းက(၄၁၄)ခုအနက္ ကတိ၀င္ေမးခြန္းက(၂၃၉)ခုအေပၚမွာေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ(၆၀.၆၇%)ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေ၀းအပါအ၀င္ အစည္းအေ၀းစုစုေပါင္း(၁၃)ႀကိမ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာအဆိုစုစုေပါင္း(၄၆)ခုအနက္ အတည္ျပဳအဆို(၃၈)ခုျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာ (၄၄.၇၄%)ျဖစ္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေဖာ္ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ကတိ၀င္ေမးခြန္း(၂၃၉)ခုအေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္/မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ (၅၀%)ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွေျဖၾကားၿပီးေတာ့ ကတိ၀င္တဲ့ေမးခြန္းေတြကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကေတာ့ (၅၈.၀၆%)ျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကတိ၀င္ေမးခြန္းရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကေတာ့ (၅၇.၁၄%)ျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးတာက(၄၂.၈၆%)ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့(၇၅%)ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးတာက(၇၃.၁၇%)ျဖစ္၍ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွေဆာင္ရြက္မႈကေတာ့(၆၆.၆၇%)ျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၿပီးစီးမႈအေျခအေနက(၅၀%)ေမးခြန္း(၁)ခုကိုက်ေတာ့ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးက ေမးခြန္း(၁)ခုေျဖပါတယ္။ ေမးခြန္း(၁)ခုမွာေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔
ဗမာတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးရဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈကေတာ့ (၁၀၀%)ျဖစ္ပါတယ္။

အတည္ျပဳခဲ့ေသာအဆို(၃၈)ခုေပၚတြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမွာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ကေတာ့ (၄၀%)၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့ (၄၀%)၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့(၈၀%)၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့(၁၆.၆၇%)၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီးဌာနကေတာ့(၄၀%)၊ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕အဆိုေပၚမွာေဆာင္ရြက္မႈကေတာ့ (၃၃.၃၃%)၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဆာင္ရြက္မႈကေတာ့ (၆၆.၆၇%)တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

မိမိတို႔မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က လြန္ခဲ့သည့္တစ္လ၊ ႏွစ္လေလာက္ကတည္းက ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ကတိ၀င္သည့္ေမးခြန္းနဲ႔ အတည္ျဖစ္သည့္အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ရာခုိင္ႏႈန္းတြက္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အဲဒီလိုတြက္သည့္ေနရာမွာ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းႀကီးပဲေဆာင္ရြက္ တာမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းေတြက သက္ဆုိင္ရာကတိက၀တ္ေကာ္မတီ ရဲ႕ဦးစီးအရာရွိမွစၿပီးေဆာင္ရြက္ေနတာကို တုိက္ဆုိင္စစ္ေဆးဖို႔ဆိုၿပီး မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ သက္ဆုိင္ရာဦးစီး အရာရွိေတြ၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရမွဴးေတြပင့္ဖိတ္ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔အတူတူေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ ရံုးမွာ ျပန္ၿပီးေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ဆီကစာရင္းကိုယူသြားပါတယ္။ အဲဒီလို မိမိတို႔ဆီကစာရင္းယူသြားၿပီး သူတို႔စာရင္းနဲ႔တိုက္တယ္။ အဲေတာ့ မိမိအခုဖတ္ျပသည့္ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ အစုိုးရအဖြဲ႕ေရာ၊ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေရာ (၂)ခုလံုး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ေရာ၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ေရာ (၂)ခုလံုးက အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းေတြ ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့ တြက္ခ်က္ထားသည့္ရာခိုင္ႏႈန္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က ရာခုိင္ႏႈန္းတြက္တာကိုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းျမင္သာစြာနဲ႔ တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို အသိေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၉)သို႔တက္ေရာက္ေလ့လာသူစုစုေပါင္း(၄၂)ဦးရွိပါတယ္။မိမိတို႔အေနနဲ႔အထူးအစည္းအေ၀းကေတာ့ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းကေနၿပီးေတာ့ျဖည့္စြက္ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္းနဲ႔အထူးအစည္းအေ၀းေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔ေတာ့ျဖည့္စြက္ဥပေဒၾကမ္းကိုလည္းမိမိတို႔အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ဒီကေန႔ကအစည္းအေ၀းေနာက္ဆံုးေန႔ျဖစ္ပါတယ္။အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။