3965

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၈)အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းအႏွစ္ခ်ဳပ္ (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၈)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦး အနက္ ( ၂၇ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)    ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ (၆-၁၁-၂၀၁၈)ရက္စြဲပါ ေၾကညာစာအမွတ္(၁၆၉/၂၀၁၈) ျဖင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ       တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္                ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးမွ မြန္ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၅(ဂ)အရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ ျပဳျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊

(ခ)     မြန္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ၾကည္း ၂၆၉၃၉ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနထြဋ္ဦးအား ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂ အရ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဆိုျပဳအမည္စာရင္းတင္သြင္းလာျခင္းကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပျခင္း၊ အဆိုျပဳထားသည့္ အမည္စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒအပိုဒ္ ၅၁၊ အပိုဒ္ခြဲ (ခ)အရ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း(၃)ႀကိမ္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္ရန္မရွိသည့္အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၅၂ အရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနထြဋ္ဦးအား မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး အျဖစ္  ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း၊

(ဂ)     ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး အျဖစ္  မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနထြဋ္ဦးမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၆၀၊ ၆၁အရ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္(၁၀) နာရီ (၂၀)မိနစ္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္
အေရးေပၚအစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၈) ေအာင္ျမင္စြာၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။