4846

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္)

၁။        ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (စတုတၳေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္)တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္စတင္ေၾကာင္ း  ေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၆)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚျမသီဂႌေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ  ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ကမာအုပ္ရြာလယ္ ေသာက္ေရကန္စည္း႐ိုး ကာရန္အတြက္  ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကုန္ဆံးုၿပီးျဖစ္ ေသာ္လည္းေငြထုတ္ေပးရန္ ရပ္ဆိုင္းေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌး က မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ကမာအုပ္ရြာလယ္ ေသာက္ေရကန္စည္း႐ိုး ကာရန္အတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရေဆာင္ရြက္ခဲ့ဲၿပီး အုတ္ျခံစည္း႐ိုးကာရန္ျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ရွမ္းရြာတံတားတည္ေဆာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္၍ မရသည့္အတြက္ေ ခတၱရပ္နားထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားစုစည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳေငြအား အရစ္က်ထုတ္ေပးၿပီး ေနာက္ဆံုးအရစ္အား လုပ္ငန္းအားလံုးၿပီးစီးမွသာ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ လက္ရွိလုပ္လို႔ရတဲ့ အေနအထားမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္းအား မည္ကဲ့သို႔အေရးယူမည္နည္း၊ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳေငြခ်ထားေပးသည္ဆိုေသာ္လည္း လက္၀ယ္သို႕ေငြမရရွိျခင္းအား တာ၀န္ရွိသူကို မည္ကဲ့သို႔အေရးယူမည္နည္းဟု ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက မိုးရြာၿပီးသဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေခတၱရပ္ဆိုင္းထားတာျဖစ္ၿပီး ယခု ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္အကုန္တြင္ အၿပီးလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လားည္ေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္း(၂)အေနျဖင့္ အရစ္က်(၃)ရစ္ထုတ္ေပးသည္ဆိုၿပီး လက္၀ယ္မေရာက္ရွိျခင္းကို မည္က့ဲသို႔အေရးယူမည္နည္းဟုေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ေသခ်ာတဲ့ထင္ရွားမႈရွိလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႕တိုင္ၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)     ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္အ မွတ္(၂)မွေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္အတြက္  လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေခတ္မီ အဆင့္ျမင့္ ေစ်းႀကီးအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး  ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္တင္ျပသည့္  ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုက္သစ္စားက်က္ႏွင့္ ကုလားတို႔စားက်က္ဧရိယာ (၂၉.၂၉)ဧကရွိေျမအား အေ၀းေျပးယာဥ္ရပ္နားစခန္းေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕အတြက္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေခတ္မီအဆင့္ျမင့္ေစ်းႀကီးအား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၃)     ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႔နယ္၊  မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ႏွင့္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး ဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို  သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၀န္ႀကီး ဦးထြန္းမင္းေအာင္ က အေျခခံလုပ္သားမ်ားကို ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္တဲ့လုပ္သားမ်ားျဖစ္ေအာင္ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ားပို႕ခ်ႏိုင္ေရး၊ ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဌာန၏ရည္မွန္းခ်က္ဘယ္ေလာက္ထားလဲႏွင့္အနာဂတ္မွာဘာေတြလုပ္ေဆာင္သြားမလဲဆိုသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နည္းဥပေဒ ၁၀၄ အရ မေျဖၾကားႏိုင္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ဌာန၏ရည္မွန္းခ်က္မရွိဘူးလား၊ ေမးထားေသာေမးခြန္းကို ေျဖၾကားေစခ်င္ပါေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးက ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ လတ္တေလာအစီအစဥ္မ်ားမရွိေသးပါ၍ ေျဖၾကား၍မရေသးပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုမွ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမခ်ေပးရေသးပါေၾကာင္း၊ ရရွိပါက လႊတ္ေတာ္သို႕ျပန္လည္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၄)     ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အ မွတ္ (၂)မွ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာလြတ္ကေတာင္စိန္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္အဆင့္ႁမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးရ န္ အစီအစဥ္ရွိ၊  မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး  ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က လမ္းအရွည္ (၂)မိုင္၊ အက်ယ္ (၄၀)ေပရွိ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာလြတ္ကေတာင္စိန္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံၿပီး ရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၆)     ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမတ္(၂)မွ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္တြင္ ေစ်းသစ္တစ္ေစ်း တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး  ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ေစ်းအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံၿပီး ရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(၇)     ေဒၚျမသီဂႌေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ  ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္မုဒံုၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအား အဆင့္ႁမွင့္ျပ န္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး  ဦးမင္းေက်ာ္လြင္ က မုဒံုၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအဆင့္ႁမွင့္တင္ႏိုင္ရန္၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းသြားႏိုင္ေရး ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားႏွင့္ၫွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္ ၊  မြန္ျပည္နယ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင္စပ္လ်ဥ္း၍  ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီ၏  သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအားအမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ေဒၚျမသိဂၤ ီေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)တို႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏေက်ာ္ မွျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္း။

(ဃ)       မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္       တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား             စိစစ္ေရးေကာ္မတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္(၁၁း၂၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို(၃၀.၉.၂၀၁၉)ရက္ (တနလၤာေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။