4851

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပဥၥမေန႔) အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပဥၥမေန႔)ကို၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊  စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၃၁)ဦး အနက္( ၂၇)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒၚျမသီဂႌေမာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ  ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ မုဒံုၿမိဳ႕ပ်ဥ္းမကုန္းမွ သြယ္တန္းထားေသာ ပင္မေရပိုက္လိုင္း မၾကာမၾကာျပဳတ္ထြက္ေနျခင္းႏွင့္ ေရသြယ္တန္းရာတြင္ ေပးေခ်ရန္က်န္ရွိေနေသာ လုပ္အားခမ်ားကို ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးမွ ပ်ဥ္းမကုန္းေရပိုက္ သြယ္တန္း ျခင္းကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ရန္ပံုေငြ(၈၃.၁၁)သန္း ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စင္ျမင့္ေရစင္တည္ေဆာက္၍ မၿပီးေသးပါ၍ ယာယီေရေပးေရး အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ေရပန္႔မ်ား၏အရွိန္ေၾကာင့္ ေရပိုက္ျပဳတ္ထြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ စင္ျမင့္ေရစင္တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္၍ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီးျဖစ္ပါ၍ ေရပိုက္မ်ားျပဳတ္ထြက္မႈမရွိေတာ့ပါေၾကာင္း၊ ေငြေပးေခ်မႈအပိုင္းမွာလည္း ဌာနမွအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္သို႔ အရစ္က်ထုတ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။ ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေအာက္ေျခမွာပိုက္လိုင္းမ်ားကို နည္းစနစ္တက်မလုပ္ထားဘဲ အစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပရာမွာ ကြဲလြဲစြာတင္ျပမႈမ်ားရွိေန၍ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္နည္း၊ ပိုက္လိုင္းေရမယိုေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္နည္း၊ လုပ္ငန္းက်န္ေငြအား လုပ္သားေခါင္းေဆာင္အားေပးၿပီးၿပီဆိုေပမယ့္ က်န္ရွိေနေသးတာကို ဘယ္လိုအေရးယူ ေပးႏိုင္မည္နည္း၊ ၀န္ႀကီးအေနျဖင့္ ေျမျပင္မွာကြင္းဆင္းၿပီးမွ တိတိက်က်ေျဖၾကားေပးေစ ခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ၀န္ႀကီးမွ ပင္မပိုက္လိုင္းရဲ႕ မည္သည့္ေနရာတြင္နည္းစနစ္ မက်ဘဲဆိုတာကိုသိၿပီးမွ ေျဖၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျမန္ဆံုးကြင္းဆင္းၿပီး ေကာင္း ေအာင္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြေပးေခ်မႈမွာ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ဌာနကို ေပးၿပီးမွ အလုပ္သမားေတြဆီကိုေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခိုင္လံုတဲ့အေထာက္အထားကို ကြင္း ဆင္းၿပီးမွ ေျဖရွင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    ‘‘ မြန္ျပည္နယ္ သဘာ၀ေဘးၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္အေပၚ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ၀မ္းသာ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ ပိုမို အားေကာင္းေစေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို’’ ကို ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ တင္သြင္းျခင္း၊ ယင္းအဆိုအား ဦးခ်စ္တင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ လက္ခံသင့္ေၾကာင္းေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၃၀.၉.၂၀၁၉)ရက္(တနလၤာေန႔)တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ ျဖစ္သည္။

(ဂ)     ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားေသာ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုံုၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)တို႔မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းအား အခန္းလိုက္သေဘာထားရယူၿပီး ဇယားအလိုက္အဆံုးအျဖတ္ရယူရာတြင္ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ  ဇယား(၄)ပါ မြန္ျပည္နယ္ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၏ ေတာင္စြန္ၿမိဳ႕သစ္အ၀င္အထြက္လမ္း(၂၂၀၀)ေပ၊ လမ္းအရွည္ (1.00) km အား ကတၱရာခင္းျခင္းအတြက္လ်ာထားေငြက်ပ္(၁၂၉.၀၀)သန္းလုပ္ငန္းအား မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွမွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

(ဃ)   “၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားအေပၚ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို ” အား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွတင္သြင္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္ (၃၀.၉.၂၀၁၉)ရက္(တနလၤာေန႔)တြင္ အမည္စာရင္းတင္သြင္း ရန္ ျဖစ္သည္။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  နံနက္(၁၁း၅၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဆ႒မေန႔) က်င္းပမည့္ရက္ကို (၂.၁၀.၂၀၁၉)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။