အမည္           –         ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္စြာဦး (ယာယီတပ္ခြဲမွဴး)

တာ၀န္           –         တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္