အမည္          –     ဦးမင္းေက်ာ္လြင္

တာ၀န္         –     ျပည္နယ္၀န္ႀကီး (စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕)

မဲဆႏၵနယ္   –      ျပင္ပပညာရွင္

ပါတီ             –      အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ