အမည္           –            ဦးလွထြန္း

တာ၀န္           –           ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈ၀န္ႀကီး