3982

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၅-၁၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႕၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေရးရာေကာ္မတီ အစည္း အေ၀းခန္းမတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းတြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သထံုခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္(၄) ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ျပည္နယ္ ယာဥ္ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား၊  (၄)ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ မြန္ျပည္အတြင္းပုဂၢလိကယာဥ္မ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရးဥပေဒအား ေဆြးေႏြးၾကပါ သည္။

အစည္းအေ၀းကို (၅-၁၂-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ မြန္းတည့္ (၁၂း၀၀)အခ်ိန္တြင္ ရပ္နားပါသည္။