3797

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ UNDP ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

(၁၀-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၁၄း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး call room တြင္ UNDP မွ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚခိုင္ခုိင္လဲ့၊ လႊတ္ေတာ္ရံုးဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ UNDP မွ Mr.Philipp Annawit ႏွင့္ ဦးမင္းလ၀ီတို႔တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း(ေဟာင္ေကာင္ခရီးစဥ္)၊ ေကာ္မတီပိုင္းဆိုင္ရာစံုးစမ္းေမးျမန္းျခင္း ( committee inquires)တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေနာက္ဆက္တြဲအရာမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ( outreach) ဆိုင္ရာအစီအစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။