3804

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆြီဒင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြံ႕ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ (Sida)မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း

(၁၁-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၃၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ ဆြီဒင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ (Sida) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ UNDP မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆြီဒင္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေအဂ်င္စီ (Sida) မွကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္UNDP ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။