3971

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လုုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၃၀.၁၁.၂၀၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးေဆြးေႏြးပြဲခန္းမ၌ လုပ္ငန္း ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းအား က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းသို႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ပါသည္။ အစည္းအေ၀းအား ေအာက္ပါအစီအစဥ္(၉)ခုတို႔ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ ပါသည္။

အစီအစဥ္(၁)    လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း စတင္က်င္းပျခင္း

အစီအစဥ္(၂)    ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊

အစီအစဥ္(၃)    ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊

အစီအစဥ္(၄)    တိုင္ၾကားစာ၊ အမႈတြဲကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊

အစီအစဥ္(၅)    ေရးရာေကာ္မတီအသီးသီးမွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(က)    ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒မွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ခ)     အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဂ)     တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒မွေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဃ)    ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(င)     ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(စ)     တိုင္ၾကားစာ၊ အသနားခံစာ၊ တင္ျပစာမ်ားႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဆ)    ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ သံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊

(ဇ)     သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မွ ေဆြးေႏြး တင္ျပျခင္း၊

အစီအစဥ္(၆)    ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ေဆြးေႏြးရန္ရွိပါကေဆြးေႏြးျခင္း၊

အစီအစဥ္(၇)    အေထြေထြေဆြးေႏြးျခင္း၊

အစီအစဥ္(၈)    ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားျခင္း၊

အစီအစဥ္(၉)    လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္း။