4303

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳး သမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

(၂၃.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး ေဆြးေႏြးပြဲခန္းမတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကိုက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀း တြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ  အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေ၀းကို (၂၃.၅.၂၀၁၉)ရက္ေန႔၊ နံနက္(၁၁း၄၅)နာရီအခ်ိန္တြင္ ရပ္နားခဲ့ပါသည္။