3815

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္)

၁။       ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ပထမေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦး အနက္ ( ၂၉ )ဦး တက္ေရာက္ ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

(က)    ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၿပီး ကူညီလွဴဒါန္းသူမ်ား၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသူမ်ားအားေက်းဇူးတင္စကားျမြက္ၾကားျခင္း၊

(ခ)     ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၿပီး ကူညီလွဴဒါန္းသူမ်ား၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားျမြက္ၾကားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊

(ဂ)    ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကတီပု (မူလြန္)မွ ကတီပု(အလက-ခြဲ)အဆင့္သို႔ ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ေရး၊ ကတီပု (မူလြန္)ကိုအေျခခံတဲ့ လာမည့္ (၇)ႏွစ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကတီပု (အထက-ခြဲ)အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းေျမ (၁၀)ဧကကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္းက သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးသို႕ အဆင့္ဆင့္တင္ျပေတာင္းခံလာပါက ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမွတစ္ဆင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္လက္ တင္ျပေတာင္းခံသြားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ေျမဧရိယာရရွိေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္   ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕- ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမ်ားက တင္ျပလာပါက ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမွ တစ္ဆင့္အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္သို႔ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ အခ်ဳိးအရ လိုအပ္ေနေသာ ဆရာ/ဆရာမဦးေရကို ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမွတစ္ဆင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆက္တင္ျပေတာင္းခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္မွ လႊတ္ေတာ္တြင္တရား၀င္ တင္ျပထားသည္လို႔ မွတ္ယူရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ ဆက္စပ္ေမးျမန္း ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ တင္ျပခ်က္ကို ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးသို႔ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာေရးကိစၥမ်ားသည္ ျပည္နယ္မွ ဆံုးျဖတ္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု သို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသို႔ တင္ျပေတာင္းခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားအေပၚ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ တရားစြဲဆို လာမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာမိခင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ရဲစခန္း၊ တရားရံုး မ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ထားရွိသင့္သည္ကို ေျဖၾကားေပးရန္၊ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးဦးဟာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ပုဒ္မ (၁၅)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)အရ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ အေရးယူခံရျခင္း၊ မျဖစ္ေသးခင္ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးတစ္ခုခုတြင္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ကာလအတြင္းတာ၀န္မွ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္းကို ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိ/ မရွိ၊ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးဦးဟာ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ က်ဴးလြန္ေၾကာင္းသက္ဆိုင္ရာ တရားရံုး တစ္ခုခုမွ စစ္ေဆးေပၚေပါက္စီရင္ျခင္းခံရသျဖင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ခံယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္မႈတြင္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္အရ ျပန္လည္အေရြးခံခြင့္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးမို႔က  မိခင္ဌာနျဖစ္တဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ၄င္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေဘာင္အတြင္းတရားစြဲဆိုခြင့္ျပဳမိန္႔ ေပးသင့္သည့္ကိစၥရပ္ဟုတ္/မဟုတ္ကို အဆံုးအျဖတ္ ျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားစြဲဆိုၿပီးပါက သက္ဆိုင္ရာအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရဲစခန္း၊ တရားရံုးမ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ထားရွိရန္မျဖစ္ႏိုင္ ပါေၾကာင္းႏွင့္တရားစြဲဆိုၿပီးပါက သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအေၾကာင္းတစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လွ်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါက အဖြဲ႕ျဖင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီး ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ တာ၀န္မွယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္းကို ျပဳလုပ္ခြင့္ရွိေၾကာင္း အတိအက်ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ၁၅ ၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ)၊ (ဂ)ႏွင့္(စ)အရ တာ၀န္မွရပ္စဲ ခံထားရသူ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဟာ ပုဒ္မ ၁၆-က အရ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ျဖစ္ေသာသက္တမ္း(၂)ႀကိမ္တြင္ ျပန္လည္အေရြးခံခြင့္မရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားအပ္ပါ သည္။

(၃)    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ေမးျမန္းေသာ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာစမ္းေခ်ာင္းမ်ားကိုပိတ္၍ က်ဴးေက်ာ္ၿခံ ခတ္ျခင္း၊ အိမ္ေဆာက္ျခင္းမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ဖယ္ရွားအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေ႒းက က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေနအိမ္မ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စိစစ္ၿပီး စနစ္တက် စာရင္းျပဳစုတင္ျပႏိုင္ရန္ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ စိစစ္တင္ျပခ်က္အရ က်ဳိက္ထို၊ ဘီးလင္း၊ သထံု ႏွင့္ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တိုးခဲ႔က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မုတၱမေက်းရြာအုပ္စု (၄၀)ဦး၊ ဇင္းက်ဳိက္ၿမိဳ႕ (၄၈)ဦး၊ ကဒါရပ္ကြက္ (၂)ဦးႏွင့္ ကဒံုးစီးရပ္ကြက္ (၃)ဦးက်ဴးေက်ာ္ထားေၾကာင္း၊ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ထံလမ္းညႊန္မႈခံယူ၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။  ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ အေရးယူမႈတစ္ခုမွ မရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းရာ  အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ အခ်ိန္ကာလအေနျဖင့္ (၁)လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

 (၄)   ဦးမင္းေအာင္မြန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ေမးျမန္းေသာ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားေဘာင္တူးေျမာင္းႏွင့္ ေညာင္လိုင္းေခ်ာင္းရွိ ေရတံခါး (၂)စင္းအား သစ္သားေရတံခါးမွ ကြန္ကရစ္ေရတံခါးသို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိလိုေသာ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေ႒းက ျပည္နယ္ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရ အသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနမွ ေရတံခါး (၂)ခုအား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားသည့္လုပ္ငန္းစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၅)    ေဒၚၾကည္ၾကည္ျမ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ေမးျမန္းေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးရွိရင္ခြဲရံုတြင္ အေလာင္းထုတ္ယူမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထိန္လင္း က အလွဴေငြထည့္၀င္မွသာ အေလာင္းအားထုတ္ေပးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ မႈခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေလာင္းကို တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ထုတ္ယူခြင့္မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ရင္ခြဲရံုေစာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေႏြေထြပ်ဴငွာစြာဆက္ဆံေပးႏိုင္ေရးကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ညႊန္ၾကားေပးရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါသည္။ ထပ္ဆင့္ေမးခြန္း အေနျဖင့္ အေလာင္းလာေရာက္ထုတ္ယူသည့္ရက္သည္ တနဂၤေႏြေန႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အေလာင္းထုတ္ယူခြင့္မရွိပါက တရား၀င္ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းရာ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ေပးရန္ အစီစဥ္ရွိပါေၾကာင္းျပန္လည္ ေျဖၾကားပါသည္။

(ဃ)   အဆို (၃)ခုတင္သြင္းျခင္း

(၁)     မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္၀မ္းသာေၾကာင္းအဆိုကို ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)က တင္သြင္းၿပီး ဦးေရႊျမင့္၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး လက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္(၁၂-၉-၂၀၁၈)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)  ညေန (၄)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(၂)     ၿမိဳ႕၀င္ေၾကးေကာက္ခံေနသည့္ ဂိတ္စခန္းမ်ားရုပ္သိမ္းေပးရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)က တင္သြင္းၿပီး ေဒါက္တာမင္းစိုးလင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)က လက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္(၁၂-၉-၂၀၁၈)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) ညေန (၄)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(၃)     လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ အဆိုကို ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)က တင္သြင္းၿပီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)က လက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္(၁၂-၉-၂၀၁၈)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)ညေန (၄)နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ (၁၂)နာရီ(၁၀) မိနစ္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(ဒုတိယေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၃-၉-၂၀၁၈)ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)နံနက္ (၁၀)နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။