3822

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း (၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္)

၁။      ဒုတိယအႀကိမ္မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(တတိယေန႔)ကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ရက္ ေန႔၊ နံနက္(၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စတင္က်င္းပရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေဒၚတင္အိမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၃၁)ဦး အနက္ (၂၇ )ဦး တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

၂။       လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဥကၠ႒က အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတင္ေၾကာင္းေၾကညာ၍ ေအာက္ပါတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္-

 (က)  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၅)ခု ေမးျမန္းေျဖၾကားျခင္း

(၁)    ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)မွ ပထမေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရပိုင္းေက်းရြာအုပ္စုမ်ား ျဖစ္ေသာ ေကာ့တြန္၊ ေကာ့ေပါက္၊ ေကာ့စိန္ေက်းရြာတို႔ႏွင့္ မရမ္းကြင္း၊ မရမ္းရြာ၊ ဇြယ္ရကၽြန္း၊ ရြာတန္းရွည္၊ ႀကံရံုေက်းရြာမ်ားကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္ေျမသားလမ္းမ်ားအား အျမန္ဆံုးတိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ေပးပါရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေနေသာ လမ္းမ်ားကို ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ား ခင္းေပးသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရပိုင္းေက်းရြာအုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ ေကာ့တြန္၊ ေကာ့ေပါက္၊ ေကာ့စိန္ေက်းရြာတို႔ႏွင့္ မရမ္းကြင္း၊ မရမ္းရြာ၊ ဇြယ္ရကၽြန္း၊ ရြာတန္းရွည္၊ ႀကံရံုေက်းရြာမ်ားကို ဆက္သြယ္ထားေသာ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္ေျမသားလမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပံုေငြလ်ာထားမႈတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိပါသျဖင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တင္ျပေတာင္းခံၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျဖည့္စြက္ ေျဖၾကားခ်က္အေနျဖင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ပိုလွ်ံပါက ပို႔ေဆာင္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြရရွိပါက တစ္ပိုင္းခ်င္းတစ္ပိုင္း ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

(၂)    ဦးခ်စ္တင္ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေရးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ေမးျမန္းေသာ ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ပလိုင္ကီးေက်းရြာႏွင့္ဘာယာကုန္းေက်းရြာ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္လမ္းကို ျပဳျပင္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိသိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က ေရးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျပည္သာရြာမွ ပလိုင္ကီးေက်းရြာအထိသည္ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန စီမံခန္႔ခြဲသည့္ နယ္ေျမျဖစ္၍ သာယာကုန္းေက်းရြာသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွလြတ္ကင္းသည့္ နယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေရႊျပည္သာ-သာယာကုန္းေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းသည္ ေက်းရြာလမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ စာရင္းတြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ရန္ပံုေငြ လ်ာ ထားျခင္းမရွိပါ။ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ နယ္ေျမအပိုင္းကို လာမည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပံုေငြတင္ျပေတာင္းခံၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိပါက ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ က်န္ရွိသည့္ လမ္းပိုင္းမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြရရွိပါက အဆင့္လိုက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေျဖၾကားပါ သည္။

(၃)    ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ ေမးျမန္းေသာ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဇုတ္သုတ္လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေျမေနရာစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနကို သိရွိလို ေသာေမးခြန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေ႒းက ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဇုတ္သုတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြင္းအမွတ္ (၂၆၇)အတြင္းရွိ စားက်က္ေျမ ဧကစုစုေပါင္းစားက်က္ေျမ ဧရိယာ (၆၆၇)ဧကေၾကာင့္ အမွတ္(၂) စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ကြင္းအမွတ္ (၂၆၇)အတြင္းရွိ စုစုေပါင္း (၂၅၅)ဧကကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဇုတ္သုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံျခင္းအေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေျပာင္းအလဲရွိေန၍ သေဘာထားျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနအား ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ စားက်က္ေျမအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ထုတ္ ႏုတ္ခြင့္ေျမေနရာအတြက္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ အျမန္ဆံုးျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပၿပီး၊  ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ အျမန္ဆံုးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ညႊန္ၾကားေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

 (၄)   ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ေမးျမန္းေသာ သထံုၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းေက်ာ္လြင္က သထံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ သု၀ဏၰေစ်းသည္ သထံုၿမိဳ႕လယ္ရွိ အဓိကလမ္းမႀကီးျဖစ္ေသာ မင္းလမ္းေဘး တြင္တည္ရွိၿပီး ဧရိယာအားျဖင့္ စုစုေပါင္း (၆.၄၈၄)ဧက က်ယ္၀န္းေၾကာင္း၊ ေစ်းအဆင့္ျမွင့္ တင္ရန္ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္မႈႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ (Developer) ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အဆိုျပဳလႊာ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တင္ျပထားေသာ အဆိုျပဳ လႊာမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွ္ိျခင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ဦးတည္ျခင္းစသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားျဖစ္ပါက စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကား ခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္ ေျမျပင္အေနအထားနဲ႔ကြဲလြဲၿပီး ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့ အဆိုျပဳလႊာအေပၚမွာ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိးတာ၀န္ခံေျဖရွင္းေပးဖို႔ ရွိသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီအဆိုျပဳလႊာအတည္ျပဳခ်က္အရဆိုရင္ ဒီၿမိဳ႕မေစ်းလို႔ နာမည္တပ္ၿပီး ဧရိယာ ကြဲလြဲေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ေစ်းသူ/ေစ်းသားေတြအေနနဲ႔ အင္မတန္စိတ္ေသာကေရာက္ရပါတယ္။ ဘယ္ေစ်းမွန္းလဲ မသိဘူး၊ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္ မွန္းလဲမသိဘူး၊ ဧရိယာလဲမတူညီဘူး၊ ေစ်းသူ/ေစ်းသား မ်ားဘဲ မဟုတ္ပါဘူး၊ Developer ေတြအေနနဲ႔ ဒီအေပၚမွာ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွားယြင္းႏိုင္ပါတယ္။ (၂)အခ်က္က ေစ်းသူေစ်းသားေတြရဲ႔ မတူညီတဲ့အခန္းဖြဲ႕စည္းပံု၊ အေနအထားႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ေစ်းသူ/ေစ်းသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြအရ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မယ္လို႔စိုးရိမ္စိတ္ေတြအရ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ညွိႏႈိုင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ေျမျပင္ကြင္းဆင္းဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ သိခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ တကယ္လို႔ေစ်းေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ေစ်းသူ/ေစ်းသားမ်ားနစ္နာမႈ မရွိေစရန္ အတြက္ ယာယီေစ်းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာက္မည့္ၾကာခ်ိန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အတိအက်သိခ်င္ပါေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ Developer အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ့ပံုစံကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္  လမ္းရွိတယ္၊ မရွိဘူး ဆိုတာ Line out ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအသံထြက္ ေနတဲ့အတြက္ Developer ေတြမရွိေသးပါဘူး၊ ထပ္ဆင့္ရက္တိုးရမည့္ အစီအစဥ္ ေတြရွိပါတယ္။ ေစ်းသူ/ေစ်းသား မ်ားရဲ႕ မတူညီတဲ့ အခန္းအေနအထား အကုန္သိပါတယ္ Servey ေကာက္ၿပီး အကုန္သိပါတယ္။  Developer ဆိုတာ ႏိုင္ငံတကာအကုန္ လွည့္လည္ၿပီး သြားေနတာ၊ ေစ်းဘယ္လို ေဆာက္ရမယ္၊ အခန္းအေနအထားကအစ မတူညီသည့္အခန္းအေနအထားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခန္းအဆင့္အလိုက္ Developer မ်ားက ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔တငျ္ပၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ    အတြက္ စည္ပင္သာယာေရးက ေစ်းသူ/ေစ်းသားမ်ားက အပိုင္၀ယ္ ထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ နစ္နားဆံုးရံႈးမႈနည္းပါးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းေဆာက္မည္ ဆိုပါက ယာယီေစ်းရွာေဖြထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး  ထပ္ဆင့္ဆက္စပ္အေနျဖင့္ မွားယြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာကိုမည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေပးမည္၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ခံစားေနရသည့္ ေစ်းသူ/ေစ်းသားနစ္နာမႈ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ နားေထာင္ေပးရန္၊ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာ ၿမိဳ႕မေစ်းႏွင့္ သု၀ဏၰေစ်းဟူ၍ ေပါင္းၿပီးေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ျပည္သူမ်ား အသံနား ေထာင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ ျဖည့္စြက္ေျဖၾကားခ်က္ အေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံမွ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ခရိုင္ ႏွင့္သထံုခရိုင္ဆိုၿပီး ခရိုင္ (၂)ခုရွိေၾကာင္း၊ သထံုခရိုင္၏ၿမိဳ႕သည္ သထံုၿမိဳ႕ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သထံုခရိုင္၏စီးပြားေရး၊ ကူသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအားလံုး၏ အဓိကမ်က္ႏွာစာသည္ သထံုေစ်းျဖစ္ပါတယ္။ အဒီကအခ်က္သည္ သထံုခရိုင္တြင္ရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးျပႆနာ၊ သူတို႔၏လယ္ယာက႑ထုတ္ကုန္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ထုတ္ကုန္၊ စက္မႈလက္မႈပိုင္း ဆိုင္ရာထုတ္ကုန္၊ အိမ္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမွအစ ထုတ္ကုန္မ်ား အားလံုးသည္ သထံုေစ်းကို ေရာက္ေၾကာင္း၊ ခရိုင္ၿမိဳ႔တစ္ၿမိဳ႔၏ေစ်းသည္ျမင္သည့္အတိုင္း ၾကည့္ပါ။ တကယ့္တကယ္ေဆာက္လုပ္မယ္ဆိုလွ်င္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈ မရွိေအာင္ ေဆာက္လုပ္ မွာပါ။လုပ္ငန္းစဥ္ကအင္မတန္ကို ရွည္လ်ားေထြးျပားပါတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ Developer ဆိုၿပီးတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မရွိေသးပါဘူး။ ဘယ္သူမွ သိန္းေသာင္းခ်ီၿပီး စြန္႔စားဖို႔ အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး အနၱရာယ္မ်ားလွတဲ့ ၿမိဳ႕လည္ေခါင္မွာဗုဒၶသမိုင္း၀င္ ေရႊစာရံေဘးမွာ ရွိတဲ့ ေစ်းႀကီးဟာ အဆင့္အတန္းမမီ အဆင့္အတန္းနိမ့္ၿပီး က်န္းမာေရးလဲမညီ ဘက္ေပါင္းစံုကၾကည့္လို႔ မသင့္ေတာ္တဲ့ ဒီအတိုင္းထားခဲ့ေတာ့မလား၊ အဲဒါေနာက္ကြယ္မွာ ရွိေနတဲ့ ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာန၏ အဓိကက်တဲ့ ေစ်းေနာက္ကြယ္မွာရွိတဲ့ စီးပြားေရးက႑ ကိုေရာ မစဥ္စားၾကေတာ့ဘူးလား၊ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္ရဲရမွာလဲ၊ အေျပာင္း အလဲရွိရင္ နာက်င္မႈေတာ့ရွိရမွာဘဲ၊ မိမိပုဂၢိဳလ္ဆံုးရံႈမႈကို ေရွ႕ တန္းတင္ေနေသာ ျပည္သူေတြမ်က္ႏွာ မေထာက္ထားေသာ သထံုခရိုင္မွာရွိတဲ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ရဲ႕ မ်က္ႏွာေထာက္ထားၿပီး ေစ်းေဆာက္တဲ့ကိစၥမွာ ေစ်းသူ/ေစ်းသားဘဲ ဆိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္ခရိုင္လံုးဆိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီး ဒီကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းအားလံုးကို လက္ခံႏိုင္တယ္။ အျပဳသေဘာ ေ၀ဖန္ပါ။ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ေစ်းသူ/ေစ်းသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထိခိုက္ နစ္နာမႈတစ္ခု ထဲကိုဘဲၾကည့္မယ္အစား ခရိုင္တစ္ခု လံုးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အဲဒီျပည္သူလူထုရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန၊ စား၀တ္ေနေရး အေျခအေနကို ဦးစားေပး ေရွ႕ရႈေပးဖို႔ ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ အႏူးအညြတ္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။

(၅)    ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ ေမးျမန္းေသာ အမ်ားျပည္သူပိုင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေနရာမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း မ်ားကို မည္သည့္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒျဖင့္ ျပဳလုပ္ေနသည္ကို သိရွိလိုေသာေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍  စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးထြန္းေ႒းက  မြန္ျပည္နယ္အတြင္း၌ သမ၀ါယမအသင္းေပါင္း (၉၉၂)သင္းရွိၿပီး သမ၀ါယမ အသင္းအဆင့္ဆင့္တြင္ ေျမပိုင္ ဆိုင္မႈအေရအတြက္ (၁၄၇)ခုႏွင့္ အေဆာက္အဦ ပိုင္ဆုိင္မႈအေနျဖင့္ (၁၅၈)ခု ရွိပါသည္။ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား၏ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အသင္း၏အရပ္ရပ္ဆိုင္ရာ အစည္း အေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားက ပိုင္ဆိုင္ေသာေျမ၊ အေဆာက္အဦမ်ားသည္ ႏိုင္ငံပိုင္မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား၏ အသင္းသားမ်ားက စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္း မ်ားျဖစ္ပါသည္။၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ သမ၀ါယမအသင္းနည္းဥပေဒ ပုဒ္မ(၇၀)၊ ပုဒ္မခြဲ (က)တြင္ အရပ္ရပ္ဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းသည္ သမ၀ါယအသင္း၏ အျမင့္ဆံုးအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး သမ၀ါယမအသင္း၏ ကိစၥအ၀၀ကို အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိသည္ဆိုသည့္ နည္းဥပေဒအတိုင္း အိတ္ဖြင့္ေလလံစနစ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္ သာစြာ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး အသင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ရရွိလာေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာသမ၀ါယမ အသင္းသား၊ သမ၀ါယမအသင္း၀င္အသင္းမ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္  ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ သမ၀ါယမ အသင္းဘယ္ႏွသင္းရွိၿပီး၊ ေျမေနရာကို ဘယ္အသင္းပိုင္ဆိုင္သလဲ၊ ဒီအသင္းကို ဘယ္ႏွခုႏွစ္မွာ ဘယ္သူေတြတည္ေထာင္ၿပီး၊ လက္ရွိဘယ္သူေတြပိုင္ဆိုင္ေနသလဲ ေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာသမ၀ါယမအသင္းရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထံ ျပန္လည္ေပးပို႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျဖၾကားရာ ထပ္ဆင့္ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေနျဖင့္  လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒအရ ေမးခြန္းေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ စာျဖင့္ေျဖဆိုမည္ဆိုပါက ဒီအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ သိရွိလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ဳိးထပ္မံ ေမးျမန္းရန္ အခြင့္အေရးမရွိေတာ့ဘူး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအရ ေမးခြန္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ေမးခြန္းေမးမွသာလွ်င္ စာျဖင့္ ေျဖၾကားရမည္ဟု ေဖာ္ျပထား ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖၾကားေစလိုေၾကာင္းေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာ အသင္းရဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္၊ အသင္း၀င္ဦးေရ၊ အေရအတြက္မ်ား ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ ထားတဲ့ အခ်က္အလက္၊ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားသည့္ အခ်က္၊ နည္းဥပေဒ၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ အေသးစိတ္ျပန္လည္ေျဖၾကားရမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ား လံုေလာက္မႈမရွိမွာ စိုးရိမ္ရသည့္အတြက္ သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ စာျဖင့္ျပန္လည္ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

(ခ)    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္ေဒသႏၱရစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ တင္သြင္းျခင္း  ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို  ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊  ဥပေဒၾကမ္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္(၁၈-၉-၂၀၁၈)ရက္ (အဂၤါေန႔) ရံုးခ်ိန္အတြင္း  ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္ စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဂ)    ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ မြန္ျပည္နယ္၏ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို  စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဦး၀ဏၰေက်ာ္မွ တင္သြင္းျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ သထံုမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဖတ္ၾကားတင္ျပျခင္း၊  ဥပေဒ ၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရံုး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံတြင္(၁၈-၉-၂၀၁၈)ရက္ (အဂၤါေန႔) ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။

(ဃ)   မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၀ အရလႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြအရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခ လ်ာထားခ်က္အား လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပးတင္ျပျခင္း၊

(င)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းစိစစ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မတီ အစားထိုးျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥ တင္ျပျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း

(စ)    မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခ်စ္တင္မွေကာ္မတီ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊

၃။       အစည္းအေ၀းကို  ေန႔လည္ (၁၁)နာရီ (၄၅) မိနစ္တြင္ ရပ္နား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေ၀း(စတုတၳေန႔)က်င္းပမည့္ရက္ကို (၁၉-၉-၂၀၁၈)ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။